Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.inowadesign.cz, INOWA DESIGN s.r.o., IČO 09819479, sídlo č.p. 315, 691 09 Vrbice, zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické poptávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je INOWA DESIGN s.r.o., IČO 09819479 se sídlem č.p. 315, 691 09 Vrbice (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@inowadesign.cz, tel.: +420 704 748 408;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl zákazník a které správce získal na základě plnění Smlouvy o dílo a zpracování elektronické poptávky webových stránek www.inowadesign.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje zákazníka nezbytné pro plnění Smlouvy o dílo;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníka z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.inowadesign.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické poptávky zákazníka (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění smlouvy o dílo. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a Správcem a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje zákazníka, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním smlouvy o dílo a elektronické objednávky mezi správcem a zákazníkem.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém webových stránek);
  • Dodavatelé objednaného zboží a služeb;
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva zákazníka

Podle podmínek stanovených v Zákoně má zákazník právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@inowadesign.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů zákazníka;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické poptávky na webové stránce www.inowadesign.cz potvrzuje zákazník, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí zákazník zaškrtnutím políčka v poptávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 20. 12. 2020

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu